Generelle betingelser

GENERELLE BETINGELSER FOR ORATO ADVOKATER P/S

Følgende forretningsbetingelser er gældende for de opgaver ORATO advokater P/S påtager sig, medmindre andet er aftalt.

1. Oplysninger om ORATO advokater P/S:
CVR-nr. 40479295
Adresse: Algade 5, 2. sal, 4000 Roskilde
Tlf.: +45 32 16 40 40
Mail: orato@orato.dk
Web: www.orato.dk

2. Vores rådgivning:
Vi yder rådgivning i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, herunder reglerne om advokatetik og god advokatskik.

3. Fortrolighed:
Alle oplysninger modtaget fra eller om en klient i forbindelse med udførelsen af vores arbejde behandles fortroligt.

4. Korrespondance:
Vores korrespondance vil hovedsageligt være pr. mail eller sikker mail, hvor dette er påkrævet.

I særlige tilfælde fremsendes dokumenter pr. post.

5. Dokumenter:
Sagens akter opbevares elektronisk i 10 år fra sagens afslutning, hvorefter de slettes. I visse sager kan gælde kortere eller længere opbevaringstid, hvilket du i givet fald orienteres om.

6. Immaterielle rettigheder:
ORATO bevarer ejerskabet til de immaterielle rettigheder der måtte knytte sig til sagen.

Materiale må udelukkende anvendes af vores klienter i forbindelse med den pågældende sag, og må ikke kopieres, modificeres eller anvendes i andre sammenhænge uden vores forudgående skriftlige samtykke.

7. Honorar, fakturering og forudbetaling:

Timetakster i ORATO:
Partnere: 2.600 til 2.800 kr. + moms, i alt 3.250 til 3.500 kr.
Ansatte advokater: 2.300 kr. + moms, i alt 2.875 kr.
Advokatfuldmægtige: 1.700 kr. + moms, i alt 2.125 kr.
Andre sagsbehandlere: 800 kr. + moms, i alt 1.000 kr.

Du vil, inden en opgave påbegyndes, få oplyst et honoraroverslag hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Ellers behandles sagen efter medgået tid, en vurdering af arbejdets værdi for dig, det tidspres som sagen har været underlagt samt arbejdets omfang og karakter.

De oplyste priser er ekskl. moms for erhvervskunder og inkl. moms for private kunder.

ORATOs arbejde faktureres ved opgavens afslutning. Ved opgaver, der varer længere end en måned, afregnes månedsvis, medmindre andet er aftalt.

Faktiske omkostninger afregnes separat. Udlæg indbetales forud for udlæggets afholdelse.

ORATO er berettiget til at opkræve forudbetaling af honorar og/eller omkostninger før opgaven påbegyndes.

I mange retssager er der mulighed for at ansøge om forsikringsdækket retshjælp og i visse andre sager er der mulighed for at søge fri proces. Vi vil derfor anmode dig om tidligst muligt i forløbet at oplyse navnet på dit forsikringsselskab samt dit policenummer, såfremt det er relevant. Såfremt vi skal søge fri proces på dine vegne, vil du skulle give os de fornødne oplysninger til dokumentation for indtægtsforhold mv. ORATO forbeholder sig retten til ikke at udføre en opgave under en forsikringsdækning eller fri proces.

8. Klientmidler:
Klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler og indsættes på ORATOs klientkonto.

Renter, der tilskrives i perioden, tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Forrentningen af midler begrænses til de i banken opnåede renter.

Eventuel negativ indlånsrente vil blive pålagt klienten og modregnet indeståendet på klientkonto.

ORATO har klientbankkonto i Sparekassen Sjælland-Fyn reg.nr. 5292 og kontonr. 0000317691.

Indestående på klientkonti er underlagt ”Lov om en indskyder- og investorgarantiordning”, hvilket betyder at der er et dækningsmaksimum på 100.000 EUR for klientens samlede indskud i pengeinstituttet.

9. Foranstaltninger mod hvidvaskning af penge:
ORATO er omfattet af hvidvaskloven og vil derfor, såfremt det vurderes relevant, anmode dig eller din virksomhed om at udlevere identifikationspapirer, som ORATO herefter opbevarer.

For fysiske personer er dette kørekort, pas og sundhedskort.

For selskaber gælder, at ultimative ejere med en ejerandel på mindst 25 % skal fremsende identifikationspapirer.

Såfremt ingen kapitalejer ejer mindst 25 % skal den registrerede direktør udlevere identifikationspapirer.

For selskaber kan der også stilles krav om supplerende oplysninger, f.eks. i form af en kopi af selskabets ejerbog.

Ansatte, som repræsenterer en virksomhed i samarbejdet med os, skal ligeledes fremsende identifikationspapirer.

Ved afgivelse af identitetsoplysninger i overensstemmelse med ovenstående retningslinjer, eller hvor vores bistand i øvrigt forudsætter en videregivelse af sådanne oplysninger, fordi modtageren af oplysningerne ligeledes er underlagt hvidvaskreglerne, giver du samtidig samtykke til, at disse oplysninger kan videregives til tredjemand.

Identitetsoplysninger, jf. ovenfor, opbevares i 10 år efter klientforholdets ophør, hvorefter oplysningerne automatisk slettes. Når tidspunktet for sletning indtræffer, vil det konkret blive vurderet, om der er behov for længere tids opbevaring.

ORATO har udarbejdet risikoanalyse af selskabets sagsportefølje og det er vurderet, at risikoen for at selskabet kan medvirke til hvidvask eller terrorfinansiering er lav.

10. Ophør af repræsentation:
Det kan være nødvendigt at ophøre med at repræsentere en klient, f.eks. hvis klienten er under konkurs eller er insolvent, eller hvis disse forretningsbetingelser eller andre aftaler ikke overholdes.

Klientforholdet kan i øvrigt opsiges uden varsel af begge parter, hvis intet andet er aftalt.

11. Ansvar og forsikring:
ORATO er ansvarlig for den ydede rådgivning i henhold til dansk rets almindelige regler og er forsikret gennem HDI Danmark, police 156-08417501-30014.

ORATO er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, mistet fortjeneste, goodwill mv., ligesom ORATO ikke hæfter for fejl, der måtte blive begået af rådgivere, som ORATO har henvist klienten til. ORATO hæfter heller ikke for fejl, der måtte blive begået af underleverandører, som ORATO efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

ORATOs ansvar er til enhver tid begrænset til den hos HDI Danmark opnåelige forsikringssum, der er defineret som følger:

”Professionelt ansvar – advokatansvar kr. 15.000.000 pr. advokat pr. år

Bestyrelsesansvar kr. 5.000.000 pr. advokat pr. år

Ovenstående forsikringssummer er en del af den maksimale forsikringssum på 5.000.000 kr. pr. skade, pr. advokat og i alt pr. forsikringsår.

Overliggende dækningssum kr. 10.000.000 pr. skade og i alt pr. år

Garantiforsikring for advokater kr. 5.000.000 pr. advokat pr. år”

12. Lovvalg og tvister:
Eventuelle tvister om ORATOs rådgivning og disse betingelser er undergivet dansk ret.

Eventuelle tvister indbringes for retten i Roskilde.

Klager over vores rådgivning eller det beregnede honorar kan ske til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K eller via mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. En klage kan vedrøre en advokats adfærd eller honorar.

13. Databeskyttelse:
I forbindelse med vores samarbejde modtager vi data, herunder eventuelt persondata.

Data, herunder e-mails, breve og dokumenter, opbevares med sagens akter, såfremt det skønnes relevant.

Persondata kan eksempelvis være navn, personnummer, ID, helbredsoplysninger, økonomiske oplysninger mv. som vi kommer i besiddelse af under varetagelsen af din sag.

Vi vurderer løbende behovet for at opbevare dine data, og sletter/destruerer om nødvendigt data, som ikke skønnes relevante for sagen.

Du kan til enhver tid få oplyst hvilke data vi opbevarer om dig, og har mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til opbevaring af data. Krav om sletning af data kan dog være begrænset af vores ret eller pligt til at opbevare disse.

Du kan læse mere om ORATOs behandling af persondata i selskabets persondatapolitik, som findes på hjemmesiden under ”Alt det kedelige”.

Gældende fra oktober 2023

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.