COVID-19 – Kan du få andel i den nye hjælpepakke?

Regeringen er den 19. marts 2020 blevet enige om en række yderligere kompensationsordninger. Fælles for ordningerne er, at en virksomhed godt kan gøre brug af flere ordninger – dog kan samme udgift ikke dækkes under flere ordninger.

Kompensationsordningerne gælder fra den 9. marts til den 9. juni 2020. Man kan maksimalt være omfattet af ordningerne i tre måneder.

Ordningerne er som følger; midlertidig kompensationsordning for selvstændige, kompensationsordning for frelancere mv. og kompensationsordning for faste udgifter.

Se nedenfor for mere.

Målgruppen for ordningen er selvstændige, hvis virksomhed som følge af covid-19 forventer at opleve et omsætningstab på mindst 30%.

Hvem er ordningen rettet mod?

 • Virksomheder der forventer et omsætningstab på mindst 30%.
 • Virksomhedsejere der har mindst 25% ejerskab og som arbejder i virksomheden.
 • Virksomheder der maksimalt har 10 fuldtidsansatte.
 • Virksomheder der er blevet registreret i CVR- registret senest den 1. februar 2020.

Det er en betingelse at virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 15.000 kr. pr. måned i en forudgående periode, og at den selvstændige og virksomheden er registreret i CVR- og CPR- registrene.

Kompensationens størrelse:

Kompensationen udgør 75% af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår – dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned (pr. CPR-nummer hvis der er flere ejere) svarende til det beløb, der kan fås i lønkompensation for funktionærer.

Hvis du har en medarbejdende ægtefælle, øges beløbet til maksimalt 34.500 kr. pr måned.

Kompensationen er skattepligtig.

Hvordan søger jeg om kompensation:

 • Der skal udarbejdes en tro- og loveerklæring med angivelse af det forventede omsætningstab
 • Sammenhængen mellem COVID-19 og omsætningstabet skal begrundes
 • Ansøgning indgives på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal og behandles hurtigst muligt
 • Den konkrete administrative model arbejdes der fortsat med.

Hvordan dokumenteres omsætningstabet:

 • Når omsætningstabet rent faktisk kan opgøres, skal det dokumenteres at det er over 30%.
 • Hvis virksomhedsejeren ikke opgør et årsregnskab, skal tabsregnskabet opgøres på baggrund af momsregistreringerne til SKAT.
 • Hvis virksomheden har eksisteret under 6 måneder og dermed ikke kan sammenligne med en periode i det seneste regnskabsår, skal virksomheden på anden måde godtgøre, at der er tale om et omsætningsfald som følge af COVID-19. Det vil forventelig ske via en tro-og-loveerklæring, og vil blive fastlagt i den til ordningen tilknyttede bekendtgørelse.
 • Virksomheden vil blive pålagt at bruge revisorbistand til at dokumentere omsætningstabet.

Tilbagebetaling:

Kan jeg risikere at skulle tilbagebetale kompensationen? Ja, hvis omsætningen ikke er faldet med 30% eller hvis virksomhedsejerens personlige indkomst i skattesystemet for regnskabsåret 2020 overstiger 0,8 mio. kr.

I så fald skal hele kompensationen samt renter heraf tilbagebetales.

Også selvstændige uden et CVR-nr. kan modtage kompensation, hvis de som følge af COVID-19 forventer et omsætningstab.

Hvem er ordningen rettet mod?

 • Selvstændige der forventer et tab i B- indkomst på mindst 30% som følge af COVID- 19
 • Personer med B-indkomst på minimum 180.000 kr. i 2019 / 15.000 kr. pr. måned i gennemsnit
 • For personer, der ikke historisk har en B- indkomst, vil der blive fastlagt en administrationsmodel

Det er et krav, at den selvstændige ikke har en personlig indkomst på over 0,8 mio. kr. i 2020.

Kompensationens størrelse:

Den selvstændige kan få dækket 75% af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned svarende til det beløb, der kan fås i lønkompensation for funktionærer.

Hvordan søger jeg om kompensation:

 • Der skal udarbejdes en tro- og loveerklæring med angivelse af det forventede indkomsttab på mindst 30% som konsekvens af COVID-19 i perioden 9. marts til 9. juni 2020.
 • Den konkrete administrative model arbejdes der fortsat med.

Tilbagebetaling:

Kan jeg risikere at skulle tilbagebetale kompensationen? Ja, hvis indtægtstabet ikke er mindst 30% eller hvis den selvstændiges personlige indkomst i skattesystemet for regnskabsåret 2020 overstiger 0,8 mio. kr.

I så fald skal hele kompensationen samt renter heraf tilbagebetales.

Et tredje tiltag er at der kan opnås kompensation for faste udgifter som husleje eller uopsigelige kontrakter.

Hvem er ordningen rettet mod?
Virksomheder med et fald i omsætningen på mere end 40%.

Hvilke udgifter:
Dokumenterbare faste udgifter som f.eks.

 • Husleje
 • Renteudgifter
 • Kontraktbundne udgifter (f.eks. leasing)

Hvor meget kan virksomheden få?
Kompensationen er omsætningsbaseret:

 • Virksomheder, som ved bekendtgørelse er påbudt fuldt lukket: 100% kompensation
 • Omsætningsnedgang på 80-100%: 80% kompensation
 • Omsætningsnedgang på 60-80%: 50% kompensation
 • Omsætningsnedgang på 40-65%: 25% kompensation

Hvordan søger jeg om kompensation:
Ansøgning sker til Erhvervsstyrelsen og følgende skal vedlægges ansøgningen:

 • En revisorpåtegnet opgørelse over forventet omsætningsnedgang for perioden 9. marts til 9. juni som følge af COVID-19*
 • En tro- og loveerklæring hvor omsætningsnedgangen bekræftes
 • Den konkrete administrative model arbejdes der fortsat med.

*Der kan ydes 80% støtte til udgiften til revisorpåtegningen, hvis ansøgningen udløser kompensation

Der gennemføres løbende stikprøvekontrol og ved udgangen af perioden kontrolleres omsætningen på baggrund af momsindberetninger, herefter vil der ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 25.000 kr. i perioden (henset til udgifterne ved revisorpåtegningen).

Tilbagebetaling:
Kan jeg risikere at skulle tilbagebetale kompensationen? Ja, hvis omsætningen ikke er faldet med 40%

I så fald skal hele kompensationen samt renter heraf tilbagebetales.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.