COVID-19 – Vejledning om ansøgning om kompensation for virksomheders faste omkostninger

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en detaljeret vejledning om, hvordan virksomheder kan ansøge om at blive kompenseret for en del af deres faste omkostninger, hvis de er udsat for stor omsætningsnedgang som følge af covid-19.

Kompensationsordningen gælder fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020 og ansøgning skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest den 30. juni 2020.

Det er et krav, at virksomheden har et CVR-nummer, og at virksomheden har faste omkostninger for mindst 25.000 kr. i perioden fra 9. marts til og med 8. juni 2020. Derudover skal virksomheden forvente et fald i omsætningen på mindst 40% i hele perioden eller i en periode have haft forbud mod at holde åbent, og ikke have haft omsætning i hele denne periode.

Vejledningen indeholder en detaljeret redegørelse for de forskellige krav til ansøgningens indhold og bidrag til hvordan omsætning og fast omkostninger defineres og opgøres.
Vejledningen kan findes i sin helhed her.

Hvad går under definitionen af faste omkostninger:
Faste omkostninger er ”dokumenterbare omkostninger relateret til virksomhedens aktiviteter, der er uafhængige af virksomhedens salg, produktion og distribution, og som virksomheden vil skulle afholde, selvom den ikke har omsætning i en periode, herunder typisk afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger”.

Vejledningen opremser følgende kategorier:

  • Ejendomme
  • Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver
  • Nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver
  • Løbende serviceaftaler
  • Renteomkostninger og gebyrer

Hvis virksomheden kan dokumentere, at de har andre faste omkostninger end ovennævnte, og hvis den uafhængige godkendte revisor erklærer sig herom, kan det indgå i kompensationsgrundlaget.

Særligt om virksomhedens forpligtelser:
Virksomheden har en forpligtelse til at forsøge at begrænse sit tab, herunder i forhold til nedskrivning af varelager, for eksempel ved at forsøge at omsætte via andre kanaler end de sædvanlige. Dette kunne være take-away for så vidt angår restauranter eller salg til private, hvor kunderne normalt er grossister mv. Der skal redegøres nærmere herfor.

Det er generelt en betingelse, at virksomheden handler økonomisk ansvarligt og begrænser omkostninger i kompensationsperioden. Således må virksomheden for eksempel ikke påbegynde nye vedligeholdelsesarbejder, som ikke er strengt nødvendige, og indregne det i omkostningerne.

Der kan ikke ydes kompensation for omkostninger, som virksomheden med rimelighed kunne have afværget.

Endvidere ydes ikke kompensation, hvis nedgang i omsætningen må antages at skyldes, at virksomheden har undladt at henføre omsætning til kompensationsperioden.

Særligt om lønsumsafgift:
Som udgangspunkt kan virksomheden ikke få kompensation for lønsumsafgift, da afgiften betales af omkostningen ”løn til medarbejdere i produktionen”, der er en variabel og dermed ikke fast omkostning. Det er dog muligt at få kompensation i en række følgende tilfælde:

  1. Ved hjemsendelse af medarbejdere i henhold til lønkompensationsordningen
  2. Zoologiske anlæg i de tilfælde hvor de betaler lønsumsafgift

Da lønkompensationsordningen er blevet anvendt i vid udstrækning, må det forventes at denne omkostning er relevant for mange.

Særligt om sammensatte omkostninger:
Der kan opnås kompensation for den del af sammensatte omkostninger, der udgør den faste del. Hvis det ikke kan ses direkte ud af bogføringen, hvor stor en andel af omkostningen som en henholdsvis fast og variabel, skal virksomheden foretage et begrundet og dokumenteret skøn. Variable omkostninger er omkostninger, der varierer med virksomhedens salg, distribution og produktion, da omkostningerne er omsætningsafhængige.

Sådanne omkostninger kan være el, vand og varme, hvis virksomheden eksempelvis lukker produktionen, men til dels har salg og administrationen åben.

Oplysninger i kompensationsansøgningen:
Ansøgningen skal indeholde hovedpunkterne omsætning, faste omkostninger, seneste resultat, oplysning om virksomheden har et forbud mod at holde åbent samt revisorpåtegning.

Til hvert hovedpunkt hører en række underpunkter:

Da Danmark ser ind i en tid med langsom genåbning må det forventes, at mange virksomheder må se situationen an en periode for at vurdere den samlede omsætning i perioden der søges til.

Skal virksomheden betale skat af kompensationen? Kompensationen er skattepligtig uanset om de kompenserede omkostninger er fradragsberettigede eller ej.

Selskaber beskattes som almindelig skattepligtig indkomst. Personer der anvender virksomhedsordningen beskattes som erhvervsindkomst i virksomhedsordningen. Personer der ikke anvender virksomhedsordningen beskattes af kompensationen som personlig indkomst.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at vide mere:

Mette Bjørndal, advokat (L), partner
Kirstine Rechnagel, advokat (H), partner
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.