FAMILIE- & ARVERET

TESTAMENTER
Alle familier er forskellige, og det er derfor hensigtsmæssigt at sætte sig ind i arvereglerne og tage stilling til om der er behov for oprettelse af et testamente og/eller en begunstigelsesklausl på et oplyst grundlag.

Orato Advokaters specialister indenfor familie- og arveret har stor erfaring med at rådgive omkring disse forhold.

Et testamente beskriver, hvad man ønsker, der skal ske med ens formue ved død.

Oprettelsen af et testamente giver bl.a. muligheden for at:

 • Tilgodese ægtefællen mest muligt
 • Sikre samleveren, der uden testamente er arveløs
 • Ugifte uden børn kan tilgodese foreninger eller venner,
 • Sikre, at arver fordeles præcis efter dine ønsker
 • Fordele indbo
 • Gøre arven til særeje for arvingerne
 • Båndlægge arven
 • Spare boafgift

Hvis der ikke er oprettet et testamente, bliver arven fordelt efter de 3 arveklasser i arveloven:

 • Første arveklasse omfatter afdødes ægtefælle og børn. Hvis et barn er afgået ved døden, træder eventuelle børnebørn i stedet for.
 • Anden arveklasse omfatter afdødes forældre, søskende, niecer og nevøer. Forældrene arver først, og hvis en af forældrene er afgået ved døden, arver søskende, og dernæst niecer og nevøer.
 • Tredje arveklasse omfatter bedsteforældre. Hvis en bedsteforælder er afgået ved døden, træder bedsteforældrenes børn, altså faster, moster, morbrødre og farbrødre i stedet for.

Hvis der ikke er arvinger i første arveklasse, arver eventuelle arvinger i anden arveklasse og så videre. Er der ingen arvinger i nogle af arveklasserne, tilfalder arven Statskassen.

En begunstigelseserklæring er et dokument, hvori det er fastsat, hvem der skal have udbetalt livsforsikringer og pensionsordninger i tilfælde af forsikringstagers død. Der kan ikke træffes bestemmelser omkring livsforsikringer og pensionsordninger i et testamente. Dette skal meddeles direkte til forsikrings- og pensionsselskabet i en begunstigelsesklausul.

Hvis afdøde intet foretager sig, udbetales livsforsikringer og pensionsordninger til ”nærmeste pårørende”, og de defineres således i rangorden:

 • Ægtefællen
 • Samlever
 • Børn, børnebørn
 • Arvinger i henhold til testamente
 • Arvinger i henhold til arveloven

Hvis ønsket er, at livsforsikringer og pensionsordninger skal udbetales til andre end en af de nærmeste pårørende, eller at udbetalingerne skal deles mellem flere af de nærmeste pårørende, så skal der oprettes en begunstigelsesklausul.


FREMTIDSFULDMAGT
Hos Orato Advokater opretter vi mange fremtidsfuldmagter og har derfor stor erfaring hermed.

Mange kender til vigtigheden af at oprette testamente, men det er ikke alle, der kender til muligheden for at oprette en fremtidsfuldmagt. Hvor testamentet sikrer dine ønsker efter du er gået bort, sikrer en fremtidsfuldmagt at dine interesser varetages, mens du er i live.

Siden 1. september 2017 har det været muligt at oprette en fremtidsfuldmagt. Med en fremtidsfuldmagt kan du bestemme, hvem der skal disponere på dine vegne, hvis du på et tidspunkt bliver ude af stand til dette selv, fx på grund af demens. En fremtidsfuldmagt er således et alternativ til et offentligt værgemål.

Du kan selv bestemme, hvilke områder inden for det økonomiske og personlige forhold, som du giver fuldmagt til, og du bestemmer også selv, hvem du vil indsætte som fuldmagthaver. Du kan også indsætte en primær fuldmagtshaver (fx ægtefælle/samlever) og en eller flere subsidiære fuldmagtshavere (fx dine børn).

En fremtidsfuldmagt skal registreres og underskrives digitalt og efterfølgende vedkendes for en notar. Fremtidsfuldmagten vil herefter ”hvile” i fremtidsfuldmagtsregisteret, indtil den eventuelt bliver sat i kraft.

Hvis der opstår behov for at få fremtidsfuldmagten sat i kraft, skal der udarbejdes en lægeerklæring fra din praktiserende læge om din aktuelle helbredstilstand. Erklæringen sendes til Familieretshuset, som sætter fremtidsfuldmagten i kraft, hvis Familieretshuset vurderer, at du er ude af stand til at varetage egne forhold. Når Familieretshuset sætter fremtidsfuldmagten i kraft, vil fremtidsfuldmagten blive tinglyst i Personbogen, som er offentlig tilgængelig. Det betyder, at en tredjepart, fx din bank, kan få indsigt i fremtidsfuldmagtens indhold og dermed kan din fuldmagtshaver disponere på dine vegne i banken.

Formålet med en fremtidsfuldmagt er dermed at sikre større selvbestemmelse over, hvem der skal træffe beslutninger på dine vegne, hvis du en dag ikke selv kan kontra et offentligt værgemål, hvor værgen måske ikke kender dig, dine ønsker og behov og hvordan du selv ville have handlet, hvis du var i stand til dette.

 

ÆGTEPAGT
Vi yder i Orato Advokater bistand i forbindelse med oprettelse af ægtepagter.

En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem ægtefæller. I ægtepagten kan man som ægtefæller bestemme, at der ikke skal være delingsformue i ægteskabet, som ellers er udgangspunktet når der indgås ægteskab. Delingsformue betyder, at ægtefæller skal dele hver deres formuer ligeligt mellem sig i tilfælde af separation eller skilsmisse, forudsat den er positiv.

Der er flere forskellige former for ægtepagter. De fleste, der opretter en ægtepagt, opretter ægtepagt for at bestemme særeje for en del eller hele formuen eller for enkelte genstande, hvilket betyder, at det der er særeje, ikke skal deles med ægtefællen i tilfælde af enten skilsmisse eller, efter valg af særejeform, ved død. Der findes flere forskellige særejeformer, hvor de mest anvendte er fuldstændigt særeje eller ægtefællebegunstigende kombinationssæreje.

Det er muligt at oprette en ægtepagt både før og efter indgåelsen af ægteskabet, men det er hensigtsmæssigt at oprette ægtepagten forinden I bliver gift.

Orato advokat kan hjælpe med at finde den rigtige løsning for jer, så kontakt os endelig, såfremt I ønsker en uddybning af ovenstående.


FORÆLDREANSVARSSAGER
Antallet af skilsmisser og samlivsbrud har været stigende, og i dag oplever hvert tredje barn, at forældrene går fra hinanden. Når forældrene går fra hinanden, skal det blandt meget andet besluttes, om barnet skal have bopæl hos mor eller far, hvordan samværet med den forælder, der ikke bliver bopælsforælder, skal tilrettelægges, og om den fælles forældremyndighed overhovedet skal bevares. Disse vigtige beslutninger skal forældrene aftale sig frem til, alt imens de står i en følelsesmæssig situation med – som oftest – mange følelser i klemme.

Hvis man som forældre ikke kan blive enige om forholdene vedrørende børnene, skal sagen belyses af Familieretshuset som herefter i de fleste tilfælde indbringer sagen for Familieretten som træffer en afgørelse.

Vi har hos Orato Advokater stor erfaring med at rådgive i sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær, og vi repræsenterer vores klienter i både Familieretshuset og i Familieretten og kan ligeledes tilbyde konfliktmægling i forældreansvarssager. Se mere under punktet ”Konfliktmægling”.

Yderligere rådgiver vi omkring børne- og uddannelsesbidrag.

 

KONFLIKTMÆGLING I FORÆLDREANSVARSSAGER
Hvis man som forældre ikke kan blive enige om forholdene vedrørende børnene, skal sagen belyses af Familieretshuset som herefter indbringer sagen for Familieretten som træffer en afgørelse. En afgørelse vil i langt størstedelen af sagerne resultere i, at den ene part anser sig som vinder og den anden part anser sig som taber. Dette medvirker selvsagt ikke til at opbygge et godt og sundt forældreskab og som oftest vil sagen påvirke børnene i negativ grad, herunder tidsaspektet, da en sag som oftest ikke er afgjort indenfor det første år. 

Der er kommet et øget fokus på børnene og en opmærksomhed omkring, at konflikter ikke altid løses optimalt ved en egentlig domsafsigelse. For de fleste børn, er det ikke afgørende hvem af forældrene der bliver bopælsforælder og om samværsordningen fastsættes til en 7/7, 9/5 eller 10/4-ordning, men derimod at forældrene overfor børnene udstråler, at ordningen udspringer af en aftale som begge forældre ser sig tilfredse med.

Da familieretlige spørgsmål har udspring i grundpiller i eget liv, er de ofte forstyrret af mange følelser, som en traditionel dom ikke altid tilgodeser. Et alternativ til en traditionel domsafsigelse er konfliktmægling også kaldt mediation.

I mægling har parterne ejerskab over konflikten og bagvedliggende følelser og behov kan – såfremt parterne ønsker det – inddrages. I mægling er der ingen endegyldig sandhed, men mægling har i stedet karakter af et kompromis, der tilgodeser alle parter, herunder i særdeleshed børnene.

Mægling kan overordnet defineres således:

”En frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner hjælper parterne med selv at finde og forhandle sig frem til en for dem tilfredsstillende løsning gennem en struktureret proces. Mægler rammesætter og leder mæglingen, men træffer ingen afgørelse i sagen”

Hvis I som forældre kunne være interesseret i at deltage i konfliktmægling førhen sagen anlægges i Familieretshuset, skal I være velkomne til at kontakte os, for at høre nærmere.

 

SEPARATION, SKILSMISSE OG BODELING
Når man skal skilles eller separeres, skal der foretages en bodeling, hvilket betyder at jeres formuer, der ikke er særeje, deles ligeligt mellem jer. Som led i en skilsmisse og bodeling er der mange forhold, der skal håndteres og tages stilling til.

Det er vigtigt, at der udarbejdes en bodelingsaftale, hvor aktiver og passiver fordeles, og I i den forbindelse er repræsenteret af hver jeres advokat. Det er vigtigt, at denne aftale sikrer jer mod uoverensstemmelser på et senere tidspunkt, så I hver især kan komme videre med jeres fremtidige liv.

De forhold, der skal håndteres, kan fx være:

 • hvem der skal blive boende i boligen, uanset om der er tale om eje eller leje.
 • hvordan aktiver og passiver skal fordeles.
 • hvordan formuefællesskabet beregningsmæssigt skal deles.
 • hvem der skylder den anden hvor meget efter delingen.
 • om en af parterne har ret til ægtefællebidrag.

Jo tidligere du får rådgivning jo bedre, for at undgå uhensigtsmæssige forløb og forkerte løsninger. 

Vi har mange års erfaring med rådgivning i forbindelse med separation og skilsmisse, og en af midlerne til at få den bedste aftale for vores klient er holde konfliktniveauet så langt nede som muligt.

Anders Rynkebjerg, Advokat (H), partner
Michala Sigsgaard Juul, Advokat
Zohreh Faizi, Advokat
Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.