FAMILIE- & ARVERET

TESTAMENTER
Alle familier er forskellige, og det er derfor hensigtsmæssigt at sætte sig ind i arvereglerne og tage stilling til om der er behov for oprettelse af et testamente og/eller en begunstigelsesklausl på et oplyst grundlag.

Orato Advokaters specialister indenfor familie- og arveret har stor erfaring med at rådgive omkring disse forhold.

Et testamente beskriver, hvad man ønsker, der skal ske med ens formue ved død.

Oprettelsen af et testamente giver bl.a. muligheden for at:

 • Tilgodese ægtefællen mest muligt
 • Sikre samleveren, der uden testamente er arveløs
 • Ugifte uden børn kan tilgodese foreninger eller venner,
 • Sikre, at arver fordeles præcis efter dine ønsker
 • Fordele indbo
 • Gøre arven til særeje for arvingerne
 • Båndlægge arven
 • Spare boafgift

Hvis der ikke er oprettet et testamente, bliver arven fordelt efter de 3 arveklasser i arveloven:

 • Første arveklasse omfatter afdødes ægtefælle og børn. Hvis et barn er afgået ved døden, træder eventuelle børnebørn i stedet for.
 • Anden arveklasse omfatter afdødes forældre, søskende, niecer og nevøer. Forældrene arver først, og hvis en af forældrene er afgået ved døden, arver søskende, og dernæst niecer og nevøer.
 • Tredje arveklasse omfatter bedsteforældre. Hvis en bedsteforælder er afgået ved døden, træder bedsteforældrenes børn, altså faster, moster, morbrødre og farbrødre i stedet for.

Hvis der ikke er arvinger i første arveklasse, arver eventuelle arvinger i anden arveklasse og så videre. Er der ingen arvinger i nogle af arveklasserne, tilfalder arven Statskassen.

En begunstigelseserklæring er et dokument, hvori det er fastsat, hvem der skal have udbetalt livsforsikringer og pensionsordninger i tilfælde af forsikringstagers død. Der kan ikke træffes bestemmelser omkring livsforsikringer og pensionsordninger i et testamente. Dette skal meddeles direkte til forsikrings- og pensionsselskabet i en begunstigelsesklausul.

Hvis afdøde intet foretager sig, udbetales livsforsikringer og pensionsordninger til ”nærmeste pårørende”, og de defineres således i rangorden:

 • Ægtefællen
 • Samlever
 • Børn, børnebørn
 • Arvinger i henhold til testamente
 • Arvinger i henhold til arveloven

Hvis ønsket er, at livsforsikringer og pensionsordninger skal udbetales til andre end en af de nærmeste pårørende, eller at udbetalingerne skal deles mellem flere af de nærmeste pårørende, så skal der oprettes en begunstigelsesklausul.


FREMTIDSFULDMAGT
Hos Orato Advokater opretter vi mange fremtidsfuldmagter og har derfor stor erfaring hermed.

Mange kender til vigtigheden af at oprette testamente, men det er ikke alle, der kender til muligheden for at oprette en fremtidsfuldmagt. Hvor testamentet sikrer dine ønsker efter du er gået bort, sikrer en fremtidsfuldmagt at dine interesser varetages, mens du er i live.

Siden 1. september 2017 har det været muligt at oprette en fremtidsfuldmagt. Med en fremtidsfuldmagt kan du bestemme, hvem der skal disponere på dine vegne, hvis du på et tidspunkt bliver ude af stand til dette selv, fx på grund af demens. En fremtidsfuldmagt er således et alternativ til et offentligt værgemål.

Du kan selv bestemme, hvilke områder inden for det økonomiske og personlige forhold, som du giver fuldmagt til, og du bestemmer også selv, hvem du vil indsætte som fuldmagthaver. Du kan også indsætte en primær fuldmagtshaver (fx ægtefælle/samlever) og en eller flere subsidiære fuldmagtshavere (fx dine børn).

En fremtidsfuldmagt skal registreres og underskrives digitalt og efterfølgende vedkendes for en notar. Fremtidsfuldmagten vil herefter ”hvile” i fremtidsfuldmagtsregisteret, indtil den eventuelt bliver sat i kraft.

Hvis der opstår behov for at få fremtidsfuldmagten sat i kraft, skal der udarbejdes en lægeerklæring fra din praktiserende læge om din aktuelle helbredstilstand. Erklæringen sendes til Familieretshuset, som sætter fremtidsfuldmagten i kraft, hvis Familieretshuset vurderer, at du er ude af stand til at varetage egne forhold. Når Familieretshuset sætter fremtidsfuldmagten i kraft, vil fremtidsfuldmagten blive tinglyst i Personbogen, som er offentlig tilgængelig. Det betyder, at en tredjepart, fx din bank, kan få indsigt i fremtidsfuldmagtens indhold og dermed kan din fuldmagtshaver disponere på dine vegne i banken.

Formålet med en fremtidsfuldmagt er dermed at sikre større selvbestemmelse over, hvem der skal træffe beslutninger på dine vegne, hvis du en dag ikke selv kan kontra et offentligt værgemål, hvor værgen måske ikke kender dig, dine ønsker og behov og hvordan du selv ville have handlet, hvis du var i stand til dette.

ÆGTEPAGT
Vi yder i Orato Advokater bistand i forbindelse med oprettelse af ægtepagter.

En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem ægtefæller. I ægtepagten kan man som ægtefæller bestemme, at der ikke skal være delingsformue i ægteskabet, som ellers er udgangspunktet når der indgås ægteskab. Delingsformue betyder, at ægtefæller skal dele hver deres formuer ligeligt mellem sig i tilfælde af separation eller skilsmisse, forudsat den er positiv.

Der er flere forskellige former for ægtepagter. De fleste, der opretter en ægtepagt, opretter ægtepagt for at bestemme særeje for en del eller hele formuen eller for enkelte genstande, hvilket betyder, at det der er særeje, ikke skal deles med ægtefællen i tilfælde af enten skilsmisse eller, efter valg af særejeform, ved død. Der findes flere forskellige særejeformer, hvor de mest anvendte er fuldstændigt særeje eller ægtefællebegunstigende kombinationssæreje.

Det er muligt at oprette en ægtepagt både før og efter indgåelsen af ægteskabet, men det er hensigtsmæssigt at oprette ægtepagten forinden I bliver gift.

Orato advokat kan hjælpe med at finde den rigtige løsning for jer, så kontakt os endelig, såfremt I ønsker en uddybning af ovenstående.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.