Korttidsudlejning af helårsboliger – kender du de nye regler?

1. maj 2019 blev der indført nye regler for korttidsudlejning af helårsboliger. Bl.a. blev der indført klare rammer for omfanget af korttidsudlejning af helårsboliger, ligesom bundfradraget for lejeindtægter er blevet forhøjet. Reglerne er indført med henblik på at imødegå den omfattende udlejning af boliger igennem udlejningstjenesten Airbnb. Samtidig er formålet at skabe større incitament for indberetning af lejeindtægter til SKAT, så myndighederne kan sikre, at der bliver betalt skat af indtægten.

Klare rammer for omfanget af korttidsudlejning
De nye regler opstiller klare rammer for omfanget af korttidsudlejning af helårsboliger ved fastsættelse af loft over antallet af dage om året private må korttidsudleje deres bolig. Indtil nu har reguleringen heraf været forskellig fra kommune til kommune.

Private kan efter reglernes ikrafttrædelse udleje hele deres bolig i op til 70 dage om året, under forudsætning af at der sker indberetning af lejeindtægterne fra tredjepart, f.eks. udlejningstjenesten Airbnb. Grænsen på 70 dage kan dog hæves til maksimalt 100 dage om året, såfremt kommunalbestyrelsen træffer afgørelse herom.

Såfremt der ikke sker indberetning af lejeindtægter fra tredjepart, kan private kun udleje deres bolig i op til 30 dage om året.

Med de nye regler har man forsøgt at skabe et incitament for private til at vælge en løsning, hvor der sker indberetning af lejeindtægterne til SKAT. Fordelene ved de nye regler gælder af samme årsag kun udlejningstjenester, som samarbejder med SKAT. Hvis man benytter en udlejningstjeneste, som ikke indberetter lejeindtægter samt antal udlejningsdage til SKAT, må man højst udleje sin bolig 30 dage om året. Ved valg af udlejningstjeneste skal man således sikre sig, at udbyderen samarbejder med SKAT.

Udlejning af værelser
De nye regler gælder kun, hvis der er tale om udleje af hele boligen – dvs. ikke ved udlejning af enkeltværelser. Man kan således fortsat udleje en del af sin helårsbolig i ubegrænset omfang. Dog skal man være opmærksom på, at retten til at udleje hele boligen i op til 70 dage om året ved udlejning igennem formidler, nedsættes til 30 dage, hvis der i samme kalenderår sker udlejning af værelser, hvis værelsesudlejningen ikke sker gennem tredjemand.

Overgangsperiode
De nye bestemmelser om klare rammer for omfanget af korttidsudlejning træder først endeligt i kraft, når der findes en digital indberetningsløsning – formentlig den 1. januar 2021. Indtil da gælder en overgangsperiode, hvori private kan udleje hele deres bolig i op til 70 dage, uanset om der sker indberetning af lejeindtægter fra tredjepart eller ej.

Bundfradrag for korttidsudlejning
Hidtil har bundfradraget ved udlejning af helårsbolig udgjort 1,33 % af ejendomsværdien, dog minimum 24.000 kr. Med de nye regler ændres bundfradraget på korttidsudlejning til et fast beløb. Bundfradraget er herefter 11.000 kr. om året, såfremt man selv forestår indberetningen til SKAT, og på 28.000 kr. om året, såfremt tredjepart sørger for indberetningen.

Herudover vil alene 60 % af den lejeindtægt, der overstiger bundfradraget, skulle medregnes til den skattepligtige indkomst.

Sanktioner
Med lovændringen er tillige indført en mulighed for myndighederne for at føre tilsyn, f.eks. ved indhentelse af oplysninger fra forsyningsselskaber eller ved husstandsbesøg. Såfremt omfanget af korttidsudlejning overskrides, kan udlejningen bringes til ophør og bøder kan udstedes.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.