Principiel kæremålssag vedrørende søgsmålskompetencen for nærtstående fordringshavere efter konkurslovens § 12 k, stk. 4

Procesbevillingsnævnet har den 4. november 2019 meddelt tilladelse til kære af en kendelse, der er afsagt af byretten den 25. juni 2019 om søgsmålsmålskompetencen for nærtstående fordringshavere i et rekonstruktionsbo.

Sagen i byretten er et individuelt søgsmål efter konkurslovens § 12 k, stk. 4, med påstand om omstødelse af en ejendomshandel, hvor ORATO advokater P/S repræsenterer sagsøgerne. Omstødelsessagen er anlagt i forlængelse af en rekonstruktion af sagsøgernes søster, idet sagsøgerne er fordringshavere i rekonstruktionsboet.

Sagsøgte i omstødelsessagen – som samtidig er bror til både skyldner og sagsøgerne – har gjort gældende, at sagsøgerne ikke har søgsmålskompetence efter konkurslovens § 12 k, stk. 4, idet der er tale om nærtstående fordringshavere. Spørgsmålet om søgsmålskompetence blev på denne baggrund udskilt til særskilt behandling og afgørelse, jf. retsplejelovens § 253, stk. 2, idet sagsøgte nedlagde påstand om, at omstødelsessagen skulle afvises. ORATO advokater P/S nedlagde på sagsøgernes vegne påstand om, at sagen skulle realitetsbehandles.

Byretten fandt, at reglerne i konkurslovens kapitel 14 om skiftesamlinger danner udgangspunkt for, hvilke fordringshavere der er stemmeberettigede generelt, herunder også i en rekonstruktion, og at skyldners nærtstående ikke er undtaget fra denne generelle stemmeberettigelse. Byretten konkluderede på denne baggrund, at hvor ikke andet er bestemt i loven, indgår nærtstående fordringshavere på samme måde som alle andre fordringshavere i kredsen af stemmeberettigede fordringshavere. Byretten tog herefter ORATO advokater P/S’ påstand om realitetsbehandling af sagen til følge.

Sagen er nu indbragt for landsretten, der skal tage stilling til, hvorvidt fordringshaverne, der samtidig er nærtstående til skyldneren, er afskåret fra at anlægge omstødelsessag efter konkurslovens § 12 K, stk. 4, herunder hvorvidt det har været lovgivers intention at efterlade nærtstående fordringshavere retsløse, såfremt der ikke iværksættes omstødelsessag efter konkurslovens § 12 k, stk. 1. Dette vil således være resultatet, såfremt landsretten tager kærendes påstand om afvisning af den anlagte omstødelsessag til følge. ORATO advokater P/S har således nedlagt påstand om stadfæstelse af byrettens afgørelse.

Kæremålssagen, som forventes afsluttet primo 2020, kan få stor principiel betydning for efterfølgende tilsvarende sager, idet domstolene ikke tidligere ses at have taget stilling til spørgsmålet om søgsmålskompetencen for nærtstående fordringshavere i et rekonstruktionsbo.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.