Fagområder: Fagområder

TVISTER

Vi bistår både private og erhvervsdrivende med løsning af tvister.

FØR TVISTEN

I første række rådgiver vi om mulighederne for at undgå, at tvisten eskalerer, og vi har uddannede mediatorer, som kan mediere mellem dig og modparten, se mere under emnet ”Mediation”.

UNDER TVISTEN

Hvis en tvist ikke kan undgås eller er opstået, bistår vi med indgivelse af stævning eller besvarelse af en stævning og håndterer hele processen ved retten.

Det samme gælder, hvis sagen skal føres ved voldgift, hvor det processuelle regelsæt ikke altid er klart eller fuldstændigt.

De flest mennesker synes, at det er ubehageligt at være involveret i en retssag eller voldgiftssag og vi bistår med rådgivning om sagens førelse, beviser og håndtering af presset fra sagen. Vi kan også rådgive om dine alternativer til gennemførelse af en tvist.

Proces i form af retssager og voldgiftssager er en opgave for specialister, da det er selve processen som kræver indsigt. På det tidspunkt, hvor processen er i gang, er det som konflikten drejer sig om passeret og derfor historisk. Det er derfor vigtig, når man fører proces, at man allierer sig om at en specialist i proces og ikke blot en specialist i det, som tvisten angår (eksempelvis ansættelsesret).

EFTER TVISTEN

Hvis du har fået medhold i en retssag eller voldgiftssag, skal modparten typisk betale et beløb. Vi bistår, hvis dette ikke sker, herunder både med opgørelse af kravet og inddrivelse, eventuelt via fogedretten, se mere under ”inkasso”.

Hvis du har tabt en sag, kan vi også hjælpe dig med at sikre, at modpartens krav er korrekt.

ØKONOMI

Vi hjælper med at søge retshjælp eller fri proces, såfremt det er relevant for sagen og for dig.

Vi sætter vores faglighed meget højt og derfor leverer vi altid kun den fulde ydelse. Desværre er proces tidskrævende og derfor også omkostningstung, og det er oftest ikke dig eller os, som er afgørende for forbruget af tid. Rettens sagsbehandling og modpartens input betyder mindst lige så meget for tidsforbruget.

Overordnet set kan man sige, at des tidligere vi får mulighed for at bistå og undgå konflikter, des hurtigere kan sagen løses og des billigere bliver det også ofte.

UDLÆNDINGERET

UDLÆNDINGESAGER
Behandlingen af udlændingesager kan være enormt tidskrævende og mængden af fagbegreber, man oplever i sit møde med de offentlige myndigheder, kan være uoverskuelig – lad i stedet os hjælpe dig og føre din sag til dørs.  

Kontoret rådgiver i sagstyperne:

 • asyl (herunder statusændring)
 • inddragelse og bortfald af opholdstilladelser
 • udvisningssager (herunder også tålt ophold)
 • familiesammenføringssager (efter danske- og /eller EU-regler)
 • permanent opholdstilladelse
 • arbejdstilladelse
 • statsborgerskab, samt
 • visum, mv.

SÆRLIGT OM ASYLSAGER
Har du fået afslag på asyl i Danmark, eller ønsker du din sag genåbnet?

Det er Udlændingestyrelsen som i første omgang behandler din asylsag.

Det er ikke let at få asyl i Danmark, og gennem omfattende samtaler med Udlændingestyrelsen skal du fortælle om din begrundelse for at søge asyl, så forberedelse, og genopfriskning af centrale detaljer om din rejse hertil, er vigtig.

Får du afslag på asyl, er det Flygtningenævnet, der efterfølgende skal behandle din sag. Sagen bliver automatisk påklaget til Flygtningenævnet og koster ikke noget.

I en påklaget- eller genåbnet sag ved Flygtningenævnet, har du mulighed for selv at vælge en advokat, som skal føre din sag, og det er her, at vi kan hjælpe dig.

Advokat Zohreh Faizis kernekompetence ligger i asylsager, og hun har endda personlig erfaring hermed. 

Kontakt hende på: zf@orato.dk eller pr. telefon på: +45 42 74 49 44.

Zohreh Faizi, Advokat

KONKURS

KONKURS

Når en virksomhed ikke kan betale sine kreditorer, efterhånden som deres tilgodehavende forfalder, er der risiko for, at en af kreditorerne ønsker at begære virksomheden konkurs.

Dette kan skabe usikkerhed for virksomheden, dens indehavere, medarbejderne og samarbejdspartnere, hvorfor det er derfor vigtigt at finde en løsning på betalingsproblemerne inden det er for sent.

Vi fungerer som kurator, hvilket vi har stor erfaring med og arbejder for at sikre en så effektiv og hurtig behandling af de enkelte konkursboer som muligt.

Herudover bistår vi også kreditorer med indgivelse af konkursbegæringer mod skyldnere og anmeldelse af krav i konkursboer. Derudover rådgiver vi om omstødelses- og erstatningssager anlagt af et konkursbo med henblik på at få omstødt dispositioner foretaget inden konkursen.

Endeligt bistår vi virksomheder, der trues med en konkursbegæring. Der er flere krav, der skal være opfyldt for at kunne få erklæret en virksomhed konkurs, og det er vigtigt at søge rådgivning herom hurtigst muligt for om muligt at afværge konkursen.

LEASING

LEASING

Specialet indenfor leasing drejer sig fortrinsvis om leasingaftaler indgået vedrørende kopi- og printudstyr samt lignende produkter, men omfatter også andre former for leasing og leasing af andre aktiver.

Det er dog indenfor leasing af kopi- og print, der erfaringsmæssigt indgås aftaler, der er ugennemskuelige, og som følge heraf anvendes til at få leasingtagerne til at indgå aftaler, hvor der er et meget betydeligt misforhold mellem værdien af det leasede og det, der betales for at lease udstyret.

Jeg har igennem mere end 15 år anvendt en stor del af min tid på at håndtere sager indenfor dette speciale, og har derigennem, som en af de få advokater, opnået meget specialviden indenfor for område.

Hvis du ønsker jeres leasingaftale gennemgået for at finde ud af, om I er nogle af de rigtigt mange, der har fået indgået en leasingaftale, der er alt for dyr eller urimelig, så tag hurtigst muligt kontakt til mig, da kravene kan forældes og dermed fortabes.

Hvis I står foran at indgå en leasingaftale, er det vigtigt, at I søger sagkyndig bistand inden aftalen tiltrædes, da I herved sikrer jer mod at få indgået en aftale, der ikke er, hvad I tror den udgiver sig for at være, og hvor udgifterne ved at indgå aftalen er uigennemskuelige.

Der er i alle tilfælde tale om særdeles komplicerede aftaler og mekanismer mellem tidligere aftaler og den eller de nye, der foreslås indgået, og uden den nødvendige indsigt, er man prisgivet og risikerer at blive pådraget alt for høje udgifter ved indgåelsen af aftalen.

Der er udviklet rigtigt mange måder, hvorved leverandørerne og leasingselskaberne får leasingtagerne til at indgå leasingaftaler, der ikke har det forventede indhold, og gennem de mange år, jeg har beskæftiget mig med specialet, har jeg fået indblik i disse, og kan afdække dem, så aftalerne tilrettes inden underskrift.

Når først underskriften er sat på aftalen, er den eneste vej videre, at der rettes et erstatningskrav mod leverandøren og/eller leasingselskabet, hvilket indebærer en lang og dyr retssag. Det er meget bedre at få rådgivning inden aftalen indgås

Anders Rynkebjerg, Advokat (H), partner

DØDSBO

DØDSBOBEHANDLING

I forbindelse med et dødsfald er der mange ting, der skal træffes afgørelse om. Vi er specialister dødsbobehandling, og vi kan derfor tilbyde den rådgivning og håndtering af dødsboer, I har behov for.

I forbindelse med behandlingen af et dødsbo, skal der indledningsvis etableres et overblik over afdødes formue, således den rette skifteform kan vælges.

Når boet er udleveret fra skifteretten, foretager vi salg af boets aktiver, eller udlægges til arvingerne.

Der skal undervejs udarbejdes åbningsstatus.

Såfremt boet er skattepligtigt, skal der udarbejdes selvangivelse til Skat.

I forbindelse med vores udarbejdelse af boopgørelse foretager vi beregning af boafgiften og fordelingen af arven mellem arvingerne.

Anders Rynkebjerg, Advokat (H), partner

FAMILIE- & ARVERET

TESTAMENTER
Alle familier er forskellige, og det er derfor hensigtsmæssigt at sætte sig ind i arvereglerne og tage stilling til om der er behov for oprettelse af et testamente og/eller en begunstigelsesklausl på et oplyst grundlag.

Orato Advokaters specialister indenfor familie- og arveret har stor erfaring med at rådgive omkring disse forhold.

Et testamente beskriver, hvad man ønsker, der skal ske med ens formue ved død.

Oprettelsen af et testamente giver bl.a. muligheden for at:

 • Tilgodese ægtefællen mest muligt
 • Sikre samleveren, der uden testamente er arveløs
 • Ugifte uden børn kan tilgodese foreninger eller venner,
 • Sikre, at arver fordeles præcis efter dine ønsker
 • Fordele indbo
 • Gøre arven til særeje for arvingerne
 • Båndlægge arven
 • Spare boafgift

Hvis der ikke er oprettet et testamente, bliver arven fordelt efter de 3 arveklasser i arveloven:

 • Første arveklasse omfatter afdødes ægtefælle og børn. Hvis et barn er afgået ved døden, træder eventuelle børnebørn i stedet for.
 • Anden arveklasse omfatter afdødes forældre, søskende, niecer og nevøer. Forældrene arver først, og hvis en af forældrene er afgået ved døden, arver søskende, og dernæst niecer og nevøer.
 • Tredje arveklasse omfatter bedsteforældre. Hvis en bedsteforælder er afgået ved døden, træder bedsteforældrenes børn, altså faster, moster, morbrødre og farbrødre i stedet for.

Hvis der ikke er arvinger i første arveklasse, arver eventuelle arvinger i anden arveklasse og så videre. Er der ingen arvinger i nogle af arveklasserne, tilfalder arven Statskassen.

En begunstigelseserklæring er et dokument, hvori det er fastsat, hvem der skal have udbetalt livsforsikringer og pensionsordninger i tilfælde af forsikringstagers død. Der kan ikke træffes bestemmelser omkring livsforsikringer og pensionsordninger i et testamente. Dette skal meddeles direkte til forsikrings- og pensionsselskabet i en begunstigelsesklausul.

Hvis afdøde intet foretager sig, udbetales livsforsikringer og pensionsordninger til ”nærmeste pårørende”, og de defineres således i rangorden:

 • Ægtefællen
 • Samlever
 • Børn, børnebørn
 • Arvinger i henhold til testamente
 • Arvinger i henhold til arveloven

Hvis ønsket er, at livsforsikringer og pensionsordninger skal udbetales til andre end en af de nærmeste pårørende, eller at udbetalingerne skal deles mellem flere af de nærmeste pårørende, så skal der oprettes en begunstigelsesklausul.


FREMTIDSFULDMAGT
Hos Orato Advokater opretter vi mange fremtidsfuldmagter og har derfor stor erfaring hermed.

Mange kender til vigtigheden af at oprette testamente, men det er ikke alle, der kender til muligheden for at oprette en fremtidsfuldmagt. Hvor testamentet sikrer dine ønsker efter du er gået bort, sikrer en fremtidsfuldmagt at dine interesser varetages, mens du er i live.

Siden 1. september 2017 har det været muligt at oprette en fremtidsfuldmagt. Med en fremtidsfuldmagt kan du bestemme, hvem der skal disponere på dine vegne, hvis du på et tidspunkt bliver ude af stand til dette selv, fx på grund af demens. En fremtidsfuldmagt er således et alternativ til et offentligt værgemål.

Du kan selv bestemme, hvilke områder inden for det økonomiske og personlige forhold, som du giver fuldmagt til, og du bestemmer også selv, hvem du vil indsætte som fuldmagthaver. Du kan også indsætte en primær fuldmagtshaver (fx ægtefælle/samlever) og en eller flere subsidiære fuldmagtshavere (fx dine børn).

En fremtidsfuldmagt skal registreres og underskrives digitalt og efterfølgende vedkendes for en notar. Fremtidsfuldmagten vil herefter ”hvile” i fremtidsfuldmagtsregisteret, indtil den eventuelt bliver sat i kraft.

Hvis der opstår behov for at få fremtidsfuldmagten sat i kraft, skal der udarbejdes en lægeerklæring fra din praktiserende læge om din aktuelle helbredstilstand. Erklæringen sendes til Familieretshuset, som sætter fremtidsfuldmagten i kraft, hvis Familieretshuset vurderer, at du er ude af stand til at varetage egne forhold. Når Familieretshuset sætter fremtidsfuldmagten i kraft, vil fremtidsfuldmagten blive tinglyst i Personbogen, som er offentlig tilgængelig. Det betyder, at en tredjepart, fx din bank, kan få indsigt i fremtidsfuldmagtens indhold og dermed kan din fuldmagtshaver disponere på dine vegne i banken.

Formålet med en fremtidsfuldmagt er dermed at sikre større selvbestemmelse over, hvem der skal træffe beslutninger på dine vegne, hvis du en dag ikke selv kan kontra et offentligt værgemål, hvor værgen måske ikke kender dig, dine ønsker og behov og hvordan du selv ville have handlet, hvis du var i stand til dette.

ÆGTEPAGT
Vi yder i Orato Advokater bistand i forbindelse med oprettelse af ægtepagter.

En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem ægtefæller. I ægtepagten kan man som ægtefæller bestemme, at der ikke skal være delingsformue i ægteskabet, som ellers er udgangspunktet når der indgås ægteskab. Delingsformue betyder, at ægtefæller skal dele hver deres formuer ligeligt mellem sig i tilfælde af separation eller skilsmisse, forudsat den er positiv.

Der er flere forskellige former for ægtepagter. De fleste, der opretter en ægtepagt, opretter ægtepagt for at bestemme særeje for en del eller hele formuen eller for enkelte genstande, hvilket betyder, at det der er særeje, ikke skal deles med ægtefællen i tilfælde af enten skilsmisse eller, efter valg af særejeform, ved død. Der findes flere forskellige særejeformer, hvor de mest anvendte er fuldstændigt særeje eller ægtefællebegunstigende kombinationssæreje.

Det er muligt at oprette en ægtepagt både før og efter indgåelsen af ægteskabet, men det er hensigtsmæssigt at oprette ægtepagten forinden I bliver gift.

Orato advokat kan hjælpe med at finde den rigtige løsning for jer, så kontakt os endelig, såfremt I ønsker en uddybning af ovenstående.

Andet

Vores kompetencer omfatter endvidere også følgende områder:

 • Strafferet (særlovgivning)
 • Erstatning i og uden for kontrakt
 • Aftaleret
 • Køberet, obligationsret og tingsret
 • Mangler ved fast ejendom
 • Entrepriseret
 • Bankretlige emner som pant og kautionsforhold
 • Forvaltningsret
 • Markedsføringsret
 • Ekspropriationssager
 • Lejeret
 • Inkasso

Uanset hvad din udfordring er, er du velkommen til at henvende dig telefonisk og få en uforpligtende samtale med os om hvad vi kan bistå dig med i den konkrete situation og vilkårene herfor

FAST EJENDOM

Mange af vores kunder er beskæftiget med byggeri og fast ejendom, og vi har stor erfaring med disse emner. Ofte drejer sagerne sig om konflikter, men det kan lige såvel dreje sig om at tilrettelægge en god proces, så man så vidt muligt undgår konflikter.

Typiske emner for vores rådgivning omfatter følgende:

 • Sikring af rettigheder og videreførelse af forpligtelser i entrepriseforhold
 • Fortolkning af entrepriseaftaler og bedømmelse af rettigheder og pligter under byggeriets udførelse for både håndværkeren, entreprenøren (i hvilket led det måtte være) og bygherren
 • Tvistebehandling af entreprisesager (AB 92 og AB 18)
 • Tvistebehandling ved mangler ved fast ejendom, herunder særligt sager om skimmel i beboelser inklusive tvister med ejerskifteforsikringer, se emnet ”skimmelsager”
 • Bevisoptagelse – inden- og udenretlige syn og skøn ved domstolene såvel som voldgiftsnævnet (VBA)
 • Projektudviklingsforløb ved udvikling af byggegrunde
 • Udarbejdelse af erhvervslejekontrakter og brugsaftaler
 • Ekspropriation
 • Og andre forhold relateret til fast ejendom

BEVISFORHOLD

Vores erfaring i disse sager er, at det oftest er bevisforhold, som afgør konflikters udfald. Derfor tilbyder vi rådgivning i processen om at sikre de fornødne beviser til senere brug. Er tvisten opstået giver vi dig en reel indsigt i dine muligheder for at vinde en sag, og vi bistår dig med at forlige sagen, såfremt dette er den bedste løsning.

KOMPLEKSITET OG OVERBLIK
Et andet generelt kendetegn for disse sager er, at det ofte er flere parter involveret, eksempelvis en total- eller hovedentreprenør, diverse underentreprenører og rådgivere for både entreprenør og bygherre samt forsikringsselskaber og garantistillere. Hertil kommer konflikter om entrepriseskel og betydningen af, at en entreprenør overtager og arbejder videre på et fejlbehæftet arbejde. Det kræver en analyse af de samlede forhold og indsigt, som vi kan bidrage med at give, for at du kan træffe et valg om, hvordan sagen skal videre.

PROJEKTUDVIKLING
Skal der tilrettelægges en god proces, f.eks. i forbindelse med projektudvikling, drejer det sig blandt andet også om at etablere en konstruktiv dialog med de berørte parter, aktører og relevante myndigheder på de rigtige tidspunkter i forløbet.

EKSPROPRIATION
I ekspropriationssager er en forhandlingsteknisk tilgang til sagerne afgørende for et hurtigt og godt udfald, og derfor er der god værdi i at sikre sig juridisk bistand tidligt i forløbet, medens forhandlingsklimaet stadigt er godt.
Udfordringerne med ejendomme er mangeartede, og du er velkommen til at kontakte os telefonisk og få en uforpligtende samtale om situationen, og om hvad vi kan bidrage med i din sag.

ERHVERVSLEJEFORHOLD

Erhvervslejeforhold betragtes ofte som noget enhver kan lave, og derfor indgås der mange lejekontrakter, som ikke tager højde for de gældende regler. Også erhvervslejeforhold er der grænser for, hvad der kan aftales, hvornår en lejer kan opsiges – uanset lejekontraktens ordlyd – og i det hele skal ordlyden af aftalerne forstås i kontekst af erhvervslejelovgivningen. Vi hjælper både lejer og udlejer i konfliktsituationer og med indgåelse af kontrakter.

SKIMMELSAGER

Sager om fugt og skimmelsvamp er desværre hyppige og kan være meget indgribende i din hverdag, idet den kan påvirke helbredet og familiens dagligdag, og skabe usikkerhed om økonomi.

Vi er specialiserede i håndtering af skimmelsager mellem eksempelvis køber og sælger af en fast ejendom og mellem ejendomsejeren og dennes forsikringsselskab, ligesom vi rådgiver lejer og udlejer om skimmelforhold i et lejemål. I den indledende fase er det ofte et spørgsmål om, hvordan og hvem der skal skabes indsigt i skadernes omfang og betydning for boligen.

Vi har valgt at fokusere rådgivningen også på teknisk indsigt, forståelse og viden, idet der i branchen for skimmelundersøgelser og fugttekniske forhold er overordentligt mange muligheder for at udføre undersøgelser, og deres anvendelse kræver efter vores opfattelse en forståelse af deres begrænsninger og kvaliteter og mulige falsk positive og falsk negative udfald. Sager om skimmel vindes og tabes således på tekniske beviser. Og målet er i alle tilfælde en skimmelfri bolig.

Det største område for skimmelsager er nok ejerskifteforsikringssager, idet disse forsikringer har et særligt skadesbegreb, som kan give udfordringer – at forstå og gebærde sig i. Inden for forsikringsforhold og generelt i forhold til afhjælpning er årsagssammenhænge endvidere af stor betydning for en reel løsning, og derfor er det også vigtigt at forstå bygningskonstruktive forhold i forhold til både årsag og eliminering af årsagen. Vores mangeårige erfaring med skimmelsager og tekniske undersøgelser giver os en fordel i forhold til at forstå disse omstændigheder i sagerne.

I rådgivningen lægges der stor vægt på at give dig den bedste indsigt i sagens udfordringer og forløb samt økonomi, og vi søger en forligsmæssig løsning, når det er muligt og meningsfuldt.

Sager om fugt og skimmelsvamp er i øvrigt meget mere end jura, og vi har fokus på alle aspekter af sagen fra start til slut, hvorfor vi også kan hjælpe kunder til at få kontakt til relevante tekniske rådgivere og afrensningsfirmaer.

Forretningsrådgivning

Vores fokus på kundens forretning er helt central i alt, hvad vi foretager os. Om det er et spørgsmål om ansættelser eller afskedigelser, omstruktureringer, opkøb, konflikter med leverandører eller andre eller noget helt andet, har vi fokus på at finde den bedste løsning for netop din forretning. I den forbindelse kan økonomien selvfølgelig spille ind, men også signalværdien af hvad virksomheden foretager sig eller ikke foretager sig samt virksomhedens interne forhold har betydning for det konkret bedste resultat.

De fleste af vores kunder er ejerledede virksomheder, hvor vi har en direkte kontakt til både ejer og den daglige leder, hvilket giver mulighed for, at vi kan danne os et godt overblik over virksomhedens samlede interne forhold, værdier og strategier. Vores samarbejde med kunden vil derfor omfatte en bredere rådgivning end blot løsning af en isoleret sag.

Det er vores opfattelse, at vores kunder har mest værdi ud af reel rådgivning om deres situation – også selvom det ikke er det svar de ønsker sig eller havde forventet. Derfor omfatter vores rådgivning en analyse af de reelle behov, og nogle gange har kunden slet ikke brug for det produkt, som henvendelsen oprindeligt drejede sig om. Andre gange har kunden brug for et andet produkt eller for at få indsigt i vejen til den løsning man ønsker sig.
Forretningsmæssig udvikling ligger lige i forlængelse af vores indgående interesse for virksomhedens forhold, og vi fungerer i vid udstrækning som sparringspartnere og deltager i idéudvikling.

Vores tilgang til forretningsmæssig rådgivning er lidt atypisk for vores branche, idet vores fokus er din og ikke vores indtjening, og vi giver det råd, som vi vurderer er bedst for dig uden skelen til andre interesser. Vores erfaring er imidlertid, at det er mest tilfredsstillende for alle parter at arbejde med forretningsudvikling uden andre interesser end forretningen.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.